کورتوا: چلسی بیش از حد به هازارد تکیه کرده است

کورتوا: چلسی بیش از حد به هازارد تکیه کرده است
تیبو کورتوا، سنگربان بلژیکی چلسی معتقد است که این تیم مسئولیت زیادی بر دوش ادن هازارد، هموطن او قرار داده است.

کورتوا: چلسی بیش از حد به هازارد تکیه کرده است

تیبو کورتوا، سنگربان بلژیکی چلسی معتقد است که این تیم مسئولیت زیادی بر دوش ادن هازارد، هموطن او قرار داده است.
کورتوا: چلسی بیش از حد به هازارد تکیه کرده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author