کهنسال به مرحله یک چهارم نهایی نرسید

کهنسال به مرحله یک چهارم نهایی نرسید
بانوی کماندار کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی پارالمپیک 2016 برابر حریفی از اوکراین قرار گرفت و شکست خورد.

کهنسال به مرحله یک چهارم نهایی نرسید

بانوی کماندار کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی پارالمپیک 2016 برابر حریفی از اوکراین قرار گرفت و شکست خورد.
کهنسال به مرحله یک چهارم نهایی نرسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author