کلینزمن شایعات هدایت انگلیس را تکذیب کرد

کلینزمن شایعات هدایت انگلیس را تکذیب کرد
یورگن کلینزمن، گلزن افسانه ای تیم ملی آلمان، تاکید کرد که هیچ شانسی برای هدایت تیم ملی انگلیس ندارد و شایعات مطرح شده بی اساس است.​​​​​​​

کلینزمن شایعات هدایت انگلیس را تکذیب کرد

یورگن کلینزمن، گلزن افسانه ای تیم ملی آلمان، تاکید کرد که هیچ شانسی برای هدایت تیم ملی انگلیس ندارد و شایعات مطرح شده بی اساس است.​​​​​​​
کلینزمن شایعات هدایت انگلیس را تکذیب کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author