کلینزمن: ترسی از اخراج شدن ندارم

کلینزمن: ترسی از اخراج شدن ندارم
یورگن کلینزمن، سرمربی تیم ملی آمریکا که به شدت از سوی منتقدین تحت فشار است مدعی شد که ترسی از اخراج شدن ندارد.

کلینزمن: ترسی از اخراج شدن ندارم

یورگن کلینزمن، سرمربی تیم ملی آمریکا که به شدت از سوی منتقدین تحت فشار است مدعی شد که ترسی از اخراج شدن ندارد.
کلینزمن: ترسی از اخراج شدن ندارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author