کلاف پیچیده برانکو/ستاره دفاعی فصل قبل روی نیمکت می رود یا سید جلال؟

کلاف پیچیده برانکو/ستاره دفاعی فصل قبل روی نیمکت می رود یا سید جلال؟
برانکو برای فصل جدید پرسپولیس ، ساختار دفاعی اش را به کلی تغییر داده است اما هنوز هیچ کس نمی داند چه اتفاقی می افتد.

کلاف پیچیده برانکو/ستاره دفاعی فصل قبل روی نیمکت می رود یا سید جلال؟

برانکو برای فصل جدید پرسپولیس ، ساختار دفاعی اش را به کلی تغییر داده است اما هنوز هیچ کس نمی داند چه اتفاقی می افتد.
کلاف پیچیده برانکو/ستاره دفاعی فصل قبل روی نیمکت می رود یا سید جلال؟

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author