کری خوانی شدید بازیکن تیم ملی در آستانه بازی رئال و اتلتیکو

کری خوانی شدید بازیکن تیم ملی در آستانه بازی رئال و اتلتیکو
رامین رضائیان یک رئالی است و می گوید این تیم فینال را از اتلتیکو می برد.

کری خوانی شدید بازیکن تیم ملی در آستانه بازی رئال و اتلتیکو

رامین رضائیان یک رئالی است و می گوید این تیم فینال را از اتلتیکو می برد.
کری خوانی شدید بازیکن تیم ملی در آستانه بازی رئال و اتلتیکو

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author