کروش: هر تصمیمی می‌خواهید برای تیم ملی بگیرید/این برد تقدیم به آن‌ها که حمایتمان نکردند

کروش: هر تصمیمی می‌خواهید برای تیم ملی بگیرید/این برد تقدیم به آن‌ها که حمایتمان نکردند
کارلوس کروش گفت: تیم ملی ایران مقابل عمان با قدرت بازی کرد و حاکمیت خود را به نمایش گذاشت.

کروش: هر تصمیمی می‌خواهید برای تیم ملی بگیرید/این برد تقدیم به آن‌ها که حمایتمان نکردند

کارلوس کروش گفت: تیم ملی ایران مقابل عمان با قدرت بازی کرد و حاکمیت خود را به نمایش گذاشت.
کروش: هر تصمیمی می‌خواهید برای تیم ملی بگیرید/این برد تقدیم به آن‌ها که حمایتمان نکردند

free download movie

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author