کروش به این دختر اجازه داد در تمرین ایران روی نیمکت بنشیند

در تمرین امروز کروش برخورد گرمی با پدر و دختری که به آزادی آمده بودند داشت.

دانلود ها پلاس

ورزشی

label, , , , , , , , ,

About the author