کتک زنی که کتک خورد! (عکس)

کتک زنی که کتک خورد! (عکس)
هافبک دفاعی پرسپولیسی ها در دربی بارها توسط هافبک های حریف متوقف شد.

کتک زنی که کتک خورد! (عکس)

هافبک دفاعی پرسپولیسی ها در دربی بارها توسط هافبک های حریف متوقف شد.
کتک زنی که کتک خورد! (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author