کاهش بدهی های دولتی یونان

کاهش بدهی های دولتی یونان
صندوق بین المللی پول تاکید کرد: کاهش بدهی های دولتی یونان از طرف طلبکاران بین المللی این کشور باید بدون قید و شرط باشد.
۱۳:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


کاهش بدهی های دولتی یونان

صندوق بین المللی پول تاکید کرد: کاهش بدهی های دولتی یونان از طرف طلبکاران بین المللی این کشور باید بدون قید و شرط باشد.
۱۳:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


کاهش بدهی های دولتی یونان

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author