کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!

کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!
اسطوره فوتبال فرانسه بازی و شخصیت ماریو گوتزه را ستود.

کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!

اسطوره فوتبال فرانسه بازی و شخصیت ماریو گوتزه را ستود.
کانتونا: گوتزه، فرزند آلمانی من است!

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author