کاری که فوتبال اروپا با کریم انصاری فرد کرد

کاری که فوتبال اروپا با کریم انصاری فرد کرد
هیکل کریم تراشیده شده و این نشان می دهد از زمان حضور در یونان، تمریناتش را بسیار فشرده تر کرده است.

کاری که فوتبال اروپا با کریم انصاری فرد کرد

هیکل کریم تراشیده شده و این نشان می دهد از زمان حضور در یونان، تمریناتش را بسیار فشرده تر کرده است.
کاری که فوتبال اروپا با کریم انصاری فرد کرد

cars

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author