کارخانه: مسن‌های تیم ملی خودشان بروند

کارخانه: مسن‌های تیم ملی خودشان بروند
سرمربی سابق تیم های ملی ایران می گوید که اصلاً درست نیست بعد از هر تورنمنتی، سرمربی را عوض کنیم چون او در همه موارد مقصر نیست.

کارخانه: مسن‌های تیم ملی خودشان بروند

سرمربی سابق تیم های ملی ایران می گوید که اصلاً درست نیست بعد از هر تورنمنتی، سرمربی را عوض کنیم چون او در همه موارد مقصر نیست.
کارخانه: مسن‌های تیم ملی خودشان بروند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author