ژیگالدو: آنتیگا و لوزانو فرق زیادی دارند/ آناستازی مربی فوق العاده ای است

ژیگالدو: آنتیگا و لوزانو فرق زیادی دارند/ آناستازی مربی فوق العاده ای است
پاسور لهستانی بانک سرمایه که سابقه همکاری با لوزانو و آناستازی را دارد از کار با مربی ایتالیایی رضایت بسیاری دارد.

ژیگالدو: آنتیگا و لوزانو فرق زیادی دارند/ آناستازی مربی فوق العاده ای است

پاسور لهستانی بانک سرمایه که سابقه همکاری با لوزانو و آناستازی را دارد از کار با مربی ایتالیایی رضایت بسیاری دارد.
ژیگالدو: آنتیگا و لوزانو فرق زیادی دارند/ آناستازی مربی فوق العاده ای است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author