چند خطی برای بهمن آسمانی / راه انسان‌ها تمامی ندارد

چند خطی برای بهمن آسمانی / راه انسان‌ها تمامی ندارد
بهمن گلبارنژاد خیلی تلخ رفت. اما یادش و الیته راهش حالا حالاها ماندگار است.

چند خطی برای بهمن آسمانی / راه انسان‌ها تمامی ندارد

بهمن گلبارنژاد خیلی تلخ رفت. اما یادش و الیته راهش حالا حالاها ماندگار است.
چند خطی برای بهمن آسمانی / راه انسان‌ها تمامی ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author