چرا شهباززاده به ایران آمده است؟

چرا شهباززاده به ایران آمده است؟
مهاجم آلانیا اسپور با حضور در ایران این شائبه را به وجود آورده است که قصد دارد به ایران برگردد.

چرا شهباززاده به ایران آمده است؟

مهاجم آلانیا اسپور با حضور در ایران این شائبه را به وجود آورده است که قصد دارد به ایران برگردد.
چرا شهباززاده به ایران آمده است؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author