پیکه: پیروزی امروز نشانگر آمادگی ما بود

پیکه: پیروزی امروز نشانگر آمادگی ما بود
جرارد پیکه، مدافع باتجربه و اسپانیایی بارسلونا معتقد است پیروزی مقتدرانه امروز بارسلونا برابر لگانس ثابت کرد این تیم در شرایط خوبی قرار دارد.

پیکه: پیروزی امروز نشانگر آمادگی ما بود

جرارد پیکه، مدافع باتجربه و اسپانیایی بارسلونا معتقد است پیروزی مقتدرانه امروز بارسلونا برابر لگانس ثابت کرد این تیم در شرایط خوبی قرار دارد.
پیکه: پیروزی امروز نشانگر آمادگی ما بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author