پیشنهاد نجومی السد برای جذب یحیی توره / ستاره من سیتی هم‌تیمی پورعلی‌گنجی می‌شود

پیشنهاد نجومی السد برای جذب یحیی توره / ستاره من سیتی هم‌تیمی پورعلی‌گنجی می‌شود
هنوز چند روزی از علنی شدن پیشنهاد نجومی باشگاه قطری به ستاره سوئدی پاری سن ژرمن نگذشته که حالا رسانه های قطری پرده از پیشنهاد نجومی السدی ها به ستاره من سیتی برداشتند.

پیشنهاد نجومی السد برای جذب یحیی توره / ستاره من سیتی هم‌تیمی پورعلی‌گنجی می‌شود

هنوز چند روزی از علنی شدن پیشنهاد نجومی باشگاه قطری به ستاره سوئدی پاری سن ژرمن نگذشته که حالا رسانه های قطری پرده از پیشنهاد نجومی السدی ها به ستاره من سیتی برداشتند.
پیشنهاد نجومی السد برای جذب یحیی توره / ستاره من سیتی هم‌تیمی پورعلی‌گنجی می‌شود

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author