پیشنهاد قابل توجه یونایتد برای ستاره ولفسبورگ

پیشنهاد قابل توجه یونایتد برای ستاره ولفسبورگ
ژوزه مورینیو می خواهد بازیکن مستعد آلمانی را به الدترافورد بیاورد.

پیشنهاد قابل توجه یونایتد برای ستاره ولفسبورگ

ژوزه مورینیو می خواهد بازیکن مستعد آلمانی را به الدترافورد بیاورد.
پیشنهاد قابل توجه یونایتد برای ستاره ولفسبورگ

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author