پیروزی پرسپولیس دو مدله بود! (عکس)

پیروزی پرسپولیس دو مدله بود! (عکس)
پرسپولیس در بازی با سپاهان از دو مدل لباس استفاده کرد. البته هر دو مدل اختصاص به شرکت جیووا داشتند.

پیروزی پرسپولیس دو مدله بود! (عکس)

پرسپولیس در بازی با سپاهان از دو مدل لباس استفاده کرد. البته هر دو مدل اختصاص به شرکت جیووا داشتند.
پیروزی پرسپولیس دو مدله بود! (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author