پیروانی: پیروزی برابر نیجریه کار آسانی نیست

پیروانی: پیروزی برابر نیجریه کار آسانی نیست
سرمربی تیم ملی جوانان گفت:باید با برنامه ریزی و هدف گذاری سعی در شناسایی، رشد و پرورش استعدادهای جوان در سراسر کشور داشته باشند.

پیروانی: پیروزی برابر نیجریه کار آسانی نیست

سرمربی تیم ملی جوانان گفت:باید با برنامه ریزی و هدف گذاری سعی در شناسایی، رشد و پرورش استعدادهای جوان در سراسر کشور داشته باشند.
پیروانی: پیروزی برابر نیجریه کار آسانی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author