پوگبا – منچستر؛ امروز نهایی می شود؟

پوگبا – منچستر؛ امروز نهایی می شود؟
اخبار در انگلیس حاکی از آن است که تا پایان وقت اداری امروز، کار انتقال پوگبا به منچستر نهایی شده و قرارداد وی امضا می شود.

پوگبا – منچستر؛ امروز نهایی می شود؟

اخبار در انگلیس حاکی از آن است که تا پایان وقت اداری امروز، کار انتقال پوگبا به منچستر نهایی شده و قرارداد وی امضا می شود.
پوگبا – منچستر؛ امروز نهایی می شود؟

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author