پورحیدری دوباره در بیمارستان بستری شد

پورحیدری دوباره در بیمارستان بستری شد
منصور پورحیدری صبح امروز به دلیل وخامت حال و شرایط جسمی بد به بیمارستان ایرانمهر منتقل شد.

پورحیدری دوباره در بیمارستان بستری شد

منصور پورحیدری صبح امروز به دلیل وخامت حال و شرایط جسمی بد به بیمارستان ایرانمهر منتقل شد.
پورحیدری دوباره در بیمارستان بستری شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author