پنجشنبه، اولین تمرین پرسپولیس در تهران

پنجشنبه، اولین تمرین پرسپولیس در تهران
پرسپولیسی ها پس از اردوی عمان، پنجشنبه اولین تمرین خود را در تهران برگزار می کنند.

پنجشنبه، اولین تمرین پرسپولیس در تهران

پرسپولیسی ها پس از اردوی عمان، پنجشنبه اولین تمرین خود را در تهران برگزار می کنند.
پنجشنبه، اولین تمرین پرسپولیس در تهران

عکس های جدید

خبر اسلامی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author