پلیس فرانسه ۱۳ معترض پاریسی را بازداشت کرد

پلیس فرانسه ۱۳ معترض پاریسی را بازداشت کرد
پلیس فرانسه ۱۳ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات علیه قانون جدید کار را بازداشت کرد.
۱۸:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


پلیس فرانسه ۱۳ معترض پاریسی را بازداشت کرد

پلیس فرانسه ۱۳ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات علیه قانون جدید کار را بازداشت کرد.
۱۸:۵۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


پلیس فرانسه ۱۳ معترض پاریسی را بازداشت کرد

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author