پشت‌ پرده پیشنهادی که منصوریان می‌گوید از باشگاه انگلیسی داشته

پشت‌ پرده پیشنهادی که منصوریان می‌گوید از باشگاه انگلیسی داشته
علی منصوریان این‌روزها نه برای نتایج تیمش که برای یک مصاحبه زیر فشار است؛حرفهایش درباره پیشنهاد از لیگ جزیره!

پشت‌ پرده پیشنهادی که منصوریان می‌گوید از باشگاه انگلیسی داشته

علی منصوریان این‌روزها نه برای نتایج تیمش که برای یک مصاحبه زیر فشار است؛حرفهایش درباره پیشنهاد از لیگ جزیره!
پشت‌ پرده پیشنهادی که منصوریان می‌گوید از باشگاه انگلیسی داشته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author