پرونده «پی ام دی» برای همیشه بسته شده است

پرونده «پی ام دی» برای همیشه بسته شده است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ادعای برخی از رسانه های غربی نمی تواند خللی در گزارش آژانس وارد کند، پرونده پی ام دی برای همیشه بسته شده است
۱۵:۲۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد


پرونده «پی ام دی» برای همیشه بسته شده است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ادعای برخی از رسانه های غربی نمی تواند خللی در گزارش آژانس وارد کند، پرونده پی ام دی برای همیشه بسته شده است
۱۵:۲۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد


پرونده «پی ام دی» برای همیشه بسته شده است

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author