پای بختیار به گلزنی باز شد

پای بختیار به گلزنی باز شد
هافبک آبی پوشان با پشت سر گذاشتن روزهای سخت اولین گل خود با پیراهن استقلال را به ثمر رساند.

پای بختیار به گلزنی باز شد

هافبک آبی پوشان با پشت سر گذاشتن روزهای سخت اولین گل خود با پیراهن استقلال را به ثمر رساند.
پای بختیار به گلزنی باز شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author