پایان کار کوسه آبهای آرام با طلای 23/ گریه خانوادگی فلپس بعد از خداحافظی (عکس)

پایان کار کوسه آبهای آرام با طلای 23/ گریه خانوادگی فلپس بعد از خداحافظی (عکس)
المپیک شب گذشته وداعی با شکوه با بهترین شناگر تاریخ، مایکل فلپس که 23 مدال طلا کسب کرده داشت.

پایان کار کوسه آبهای آرام با طلای 23/ گریه خانوادگی فلپس بعد از خداحافظی (عکس)

المپیک شب گذشته وداعی با شکوه با بهترین شناگر تاریخ، مایکل فلپس که 23 مدال طلا کسب کرده داشت.
پایان کار کوسه آبهای آرام با طلای 23/ گریه خانوادگی فلپس بعد از خداحافظی (عکس)

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author