پایان نشست اتحادیه اروپا بدون انگلیس

پایان نشست اتحادیه اروپا بدون انگلیس
در اولین نشست سران اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس توافق شد هیچ مذاکره ای تا اجرای رسمی روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صورت نگیرد.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


پایان نشست اتحادیه اروپا بدون انگلیس

در اولین نشست سران اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس توافق شد هیچ مذاکره ای تا اجرای رسمی روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صورت نگیرد.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


پایان نشست اتحادیه اروپا بدون انگلیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author