پاسخ فکورانه حاج اصغر و تلویزیون به حملات حسن عباسی به فردوسی‌پور و 90!

پاسخ فکورانه حاج اصغر و تلویزیون به حملات حسن عباسی به فردوسی‌پور و 90!
شبکه 3 به زیبایی پاسخ انتقادات حسن عباسی به عادل فردوسی‌پور و برنامه 90 را داد!

پاسخ فکورانه حاج اصغر و تلویزیون به حملات حسن عباسی به فردوسی‌پور و 90!

شبکه 3 به زیبایی پاسخ انتقادات حسن عباسی به عادل فردوسی‌پور و برنامه 90 را داد!
پاسخ فکورانه حاج اصغر و تلویزیون به حملات حسن عباسی به فردوسی‌پور و 90!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author