پارک ژوراسیک در تهران

پارک ژوراسیک در تهران
پارک ژوراسیک تهران نخستین پارک موضوعی پایتخت است که به معرفی برخی حیوانات ماقبل تاریخ می پردازد.
۱۳:۵۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


پارک ژوراسیک در تهران

پارک ژوراسیک تهران نخستین پارک موضوعی پایتخت است که به معرفی برخی حیوانات ماقبل تاریخ می پردازد.
۱۳:۵۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


پارک ژوراسیک در تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author