ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۲۷ شهریور ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۲۷ شهریور ۹۵
موضوع نامه سردار سلیمانی تیتر درشت بسیاری از روزنامه های امروز ۲۷ شهریور بود.چند روزنامه هم با توجه به سفر آقای صالحی به اروپا و آخرین رایزنی ها درباره فناوری هسته ای کشور به سیاست هسته ای و برجام پرداخته بودند. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۲۷ شهریور ۹۵

موضوع نامه سردار سلیمانی تیتر درشت بسیاری از روزنامه های امروز ۲۷ شهریور بود.چند روزنامه هم با توجه به سفر آقای صالحی به اروپا و آخرین رایزنی ها درباره فناوری هسته ای کشور به سیاست هسته ای و برجام پرداخته بودند. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۲۷ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author