ومبلی لندن تا چه زمانی برای یورگن کلوپ نحس خواهد بود؟

یورگن کلوپ بار دیگر در ومبلی لندن دستش از جام کوتاه ماند.

اتومبیل

افق

label, , , , , , , , ,

About the author