وقتی فشار خط حمله استقلال از روی دوش کاوه رضایی برداشته‌شد

وقتی فشار خط حمله استقلال از روی دوش کاوه رضایی برداشته‌شد
کاوه رضایی این روزها در خط حمله استقلال فشار زیادی را تحمل می‌کند.

وقتی فشار خط حمله استقلال از روی دوش کاوه رضایی برداشته‌شد

کاوه رضایی این روزها در خط حمله استقلال فشار زیادی را تحمل می‌کند.
وقتی فشار خط حمله استقلال از روی دوش کاوه رضایی برداشته‌شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author