وقتی طارمی قسم می خورد که هرگز نگفته بزرگتر پرسپولیس است!

مهدی طارمی می گوید هرگز نگفته که بزرگتر پرسپولیس است.

کرمان نیوز

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , ,

About the author