وزیر کشور وارد نیویورک شد

وزیر کشور وارد نیویورک شد
وزیر کشور برای حضور در نشست “پناهندگان و مهاجران در سازمان ملل” وارد نیویورک شد.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


وزیر کشور وارد نیویورک شد

وزیر کشور برای حضور در نشست “پناهندگان و مهاجران در سازمان ملل” وارد نیویورک شد.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


وزیر کشور وارد نیویورک شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author