وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم اما از کفاشیان ممنونم

وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم اما از کفاشیان ممنونم
وزیر ورزش و جوانان گفت: به برخی از عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم و موارد را نیز منتقل کرده‌

وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم اما از کفاشیان ممنونم

وزیر ورزش و جوانان گفت: به برخی از عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم و موارد را نیز منتقل کرده‌
وزیر ورزش: به برخی عملکردهای فدراسیون فوتبال انتقاد داشتم اما از کفاشیان ممنونم

روزنامه قانون

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author