وزیر بهداشت به کمک ملی‌پوش نوجوان کشتی می‌رود؟

وزیر بهداشت به کمک ملی‌پوش نوجوان کشتی می‌رود؟
رسول خادم درباره وضعیت ملی‌پوش نوجوان کشتی به وزیر بهداشت نامه نوشت.

وزیر بهداشت به کمک ملی‌پوش نوجوان کشتی می‌رود؟

رسول خادم درباره وضعیت ملی‌پوش نوجوان کشتی به وزیر بهداشت نامه نوشت.
وزیر بهداشت به کمک ملی‌پوش نوجوان کشتی می‌رود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author