ورزشکاری که با دوپینگ مردم قهرمان جهان و المپیک شد!

نصیری می گوید حمایت های مردم برای او دوپینگ به حساب می آمده است.

روزنامه ایران

مدرسه

label, , , , , , , , ,

About the author