واکنش پیروانی به آنها که از تعطیلی لیگ انتقاد می‌کنند

واکنش پیروانی به آنها که از تعطیلی لیگ انتقاد می‌کنند
مدیر تیم ملی می گوید سال جام جهانی است و نیاز به حمایت دارند.

واکنش پیروانی به آنها که از تعطیلی لیگ انتقاد می‌کنند

مدیر تیم ملی می گوید سال جام جهانی است و نیاز به حمایت دارند.
واکنش پیروانی به آنها که از تعطیلی لیگ انتقاد می‌کنند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author