واکنش هواپیما ربای مصری هنگام انتقال به زندان

واکنش هواپیما ربای مصری هنگام انتقال به زندان
دادستانی کل قبرس روز چهارشنبه خواستار تمدید بازداشت هواپیماربای مصری به مدت هشت روز شد. اما او از این موضوع ابراز نارضایتی نکرد.
۲۲:۰۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


واکنش هواپیما ربای مصری هنگام انتقال به زندان

دادستانی کل قبرس روز چهارشنبه خواستار تمدید بازداشت هواپیماربای مصری به مدت هشت روز شد. اما او از این موضوع ابراز نارضایتی نکرد.
۲۲:۰۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


واکنش هواپیما ربای مصری هنگام انتقال به زندان

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author