واکنش رسانه‌های بزرگ دنیا به سوگ پرکشیدن گلبارنژاد

واکنش رسانه‌های بزرگ دنیا به سوگ پرکشیدن گلبارنژاد
رسانه های معتبر دنیا تصویر و خبر درگذت بهمن گلبارنژاد را در صفحه اصلی خود به تصویر کشیدند.

واکنش رسانه‌های بزرگ دنیا به سوگ پرکشیدن گلبارنژاد

رسانه های معتبر دنیا تصویر و خبر درگذت بهمن گلبارنژاد را در صفحه اصلی خود به تصویر کشیدند.
واکنش رسانه‌های بزرگ دنیا به سوگ پرکشیدن گلبارنژاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author