واکنش رسانه‌های بارسلون به‌قهرمانی رئال(عکس)

واکنش رسانه‌های بارسلون به‌قهرمانی رئال(عکس)
اسپورت و موندودپورتیوو، دو نشریه ورزشی شاخص چاپ بارسلونا، واکنش هایی متفاوت نسبت به قهرمانی یازدهم رئال در اروپا نشان داده اند.

واکنش رسانه‌های بارسلون به‌قهرمانی رئال(عکس)

اسپورت و موندودپورتیوو، دو نشریه ورزشی شاخص چاپ بارسلونا، واکنش هایی متفاوت نسبت به قهرمانی یازدهم رئال در اروپا نشان داده اند.
واکنش رسانه‌های بارسلون به‌قهرمانی رئال(عکس)

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author