واکنش داور بازنشسته به فوت داور اصفهانی/ آقای وزیر داوران را دریابید

واکنش داور بازنشسته به فوت داور اصفهانی/ آقای وزیر داوران را دریابید
علی خسروی داور بازنشسته عقیده دارد برای پایان مشکلات معیشتی داوران در ایران باید نهاد صنفی این قشر فوتبال ایران را تقویت کرد.

واکنش داور بازنشسته به فوت داور اصفهانی/ آقای وزیر داوران را دریابید

علی خسروی داور بازنشسته عقیده دارد برای پایان مشکلات معیشتی داوران در ایران باید نهاد صنفی این قشر فوتبال ایران را تقویت کرد.
واکنش داور بازنشسته به فوت داور اصفهانی/ آقای وزیر داوران را دریابید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author