هوینس: رقیبان در فکر تحریک ریبری هستند

هوینس: رقیبان در فکر تحریک ریبری هستند
اولی هوینس از فرانک ریبری درخواست کرد تا در مقابل خطاها خویشتن داری بیشتری داشته باشد.

هوینس: رقیبان در فکر تحریک ریبری هستند

اولی هوینس از فرانک ریبری درخواست کرد تا در مقابل خطاها خویشتن داری بیشتری داشته باشد.
هوینس: رقیبان در فکر تحریک ریبری هستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author