همکاری کتابخانه ملی با ۱۱۰ کتابخانه و آرشیو ملی جهان

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: با ۵۷ کتابخانه ملی و ۵۳ آرشیو ملی جهان همچنین سه سازمان بین المللی (ایفلا، ایکا، یونسکو) همکاری داریم.
۱۴:۰۶ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۹ اسفند


تلگرام

label, , , , , , , , ,

About the author