هر یک ساعت یک نفر در عربستان سعودی می میرد

هر یک ساعت یک نفر در عربستان سعودی می میرد
هر هفتاد دقیقه یک نفر در عربستان سعودی در اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهد.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


هر یک ساعت یک نفر در عربستان سعودی می میرد

هر هفتاد دقیقه یک نفر در عربستان سعودی در اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهد.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


هر یک ساعت یک نفر در عربستان سعودی می میرد

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author