هر جا رسول می‌گفت، می‌رفتم/ محمد طلایی: به خادم اعتماد کامل دارم

هر جا رسول می‌گفت، می‌رفتم/ محمد طلایی: به خادم اعتماد کامل دارم
بعد از نشست شورای فنی کشتی آزاد رسول خادم خودش را بعد از 5 سال سرمربیگری تیم ملی کنار گذاشت تا اعضای شورای فنی فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کنند.

هر جا رسول می‌گفت، می‌رفتم/ محمد طلایی: به خادم اعتماد کامل دارم

بعد از نشست شورای فنی کشتی آزاد رسول خادم خودش را بعد از 5 سال سرمربیگری تیم ملی کنار گذاشت تا اعضای شورای فنی فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کنند.
هر جا رسول می‌گفت، می‌رفتم/ محمد طلایی: به خادم اعتماد کامل دارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author