هجوم ایرانی‌ها به اینستاگرام فوتبالیستی که تولد علی کریمی را تبریک گفت

هجوم ایرانی‌ها به اینستاگرام فوتبالیستی که تولد علی کریمی را تبریک گفت
میشائیل بالاک پس از آنکه تولد علی کریمی را تبریک گفت، با سیل کاربران ایرانی در صفحه اینستاگرام خود مواجه شد.

هجوم ایرانی‌ها به اینستاگرام فوتبالیستی که تولد علی کریمی را تبریک گفت

میشائیل بالاک پس از آنکه تولد علی کریمی را تبریک گفت، با سیل کاربران ایرانی در صفحه اینستاگرام خود مواجه شد.
هجوم ایرانی‌ها به اینستاگرام فوتبالیستی که تولد علی کریمی را تبریک گفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author